گرگیججلال الدین, و قائمیفرزاد. 2013. “بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب”. جستارهای نوین ادبی 46 (2), 29-50. https://doi.org/10.22067/jls.v46i2.18145.