حسن آبادیمحمود. 2013. “معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)”. جستارهای نوین ادبی 46 (2), 145-68. https://doi.org/10.22067/jls.v46i2.18501.