جهان‌پورفاطمه, و حق‌پرستلیلا. 2013. “بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک”. جستارهای نوین ادبی 45 (2), 61-83. https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18913.