جلالی پندرییدالله, و حسینیرقیه. 2013. “بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار”. جستارهای نوین ادبی 45 (2), 103-32. https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18915.