عمارتی مقدمداوود. 2013. “بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی)”. جستارهای نوین ادبی 45 (2), 133-62. https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18916.