مجردمجتبی. 2016. “با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی)”. جستارهای نوین ادبی 48 (4), 115-24. https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.20053.