صادقیهاشم, و فتوحیمحمود. 2014. “شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی”. جستارهای نوین ادبی 46 (3), 1-26. https://doi.org/10.22067/jls.v46i3.20847.