محسنیمرتضی, و صراحتی جویباریمهدی. 2014. “محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو”. جستارهای نوین ادبی 47 (1), 125-50. https://doi.org/10.22067/jls.v47i1.21256.