صادقی شهپرمحمّد, و صادقی شهپررضا. 2013. “چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه)”. جستارهای نوین ادبی 45 (3), 81-103. https://doi.org/10.22067/jls.v45i3.21500.