صادقیعلی اشرف. 2013. “ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره”. جستارهای نوین ادبی 45 (3), 1-28. https://doi.org/10.22067/jls.v45i3.21503.