یاحقّیمحمّد جعفر. 2013. “دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 45 (4), 1-17. https://doi.org/10.22067/jls.v45i4.22926.