حقیقیفرزام. 2013. “«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 45 (4), 65-89. https://doi.org/10.22067/jls.v45i4.22946.