بزرگ بیگدلیسعید, نیکوبختناصر, عابدیمحمود, و عطایی کچوییتهمینه. 2013. “ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین”. جستارهای نوین ادبی 45 (4), 91-110. https://doi.org/10.22067/jls.v45i4.22947.