سیدقاسملیلا. 2014. “نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال”. جستارهای نوین ادبی 46 (4), 135-48. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.24194.