صدیقیمصطفی. 2014. “بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 46 (3), 139-66. https://doi.org/10.22067/jls.v46i3.25275.