قائمیفرزاد. 2014. “از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران)”. جستارهای نوین ادبی 46 (4), 61-86. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.25298.