بامشکیسمیرا. 2014. “تداخل سطوح روایی”. جستارهای نوین ادبی 47 (1), 1-26. https://doi.org/10.22067/jls.v47i1.26099.