آذراندازعباس, و باقریمعصومه. 2015. “شیوه های سخنوری در گاهان”. جستارهای نوین ادبی 47 (4), 1-20. https://doi.org/10.22067/jls.v47i4.30107.