ذوالفقاریحسن. 2010. “طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی)”. جستارهای نوین ادبی 42 (3), 23-45. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4194.