خادمینرگس, و پور خالقی چترودیمه دخت. 2010. “تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس”. جستارهای نوین ادبی 42 (3), 47-67. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4195.