گلی زادهپروین, و یاریعلی. 2010. “بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی”. جستارهای نوین ادبی 42 (3), 69-86. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4198.