علوی زادهفرزانه, و تقویمحمد. 2010. “بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا”. جستارهای نوین ادبی 42 (3), 111-28. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4201.