پهلوان نژادمحمد رضا, و شیرین زادهسیّد علیرضا. 2010. “بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر”. جستارهای نوین ادبی 42 (3), 129-46. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4203.