غفوریرضا. 2016. “بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه”. جستارهای نوین ادبی 48 (4), 47-64. https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.42042.