ناصحمحمد امین. 2010. “بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی”. جستارهای نوین ادبی 42 (3), 147-63. https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4206.