فاطمیسید حسین, و درپرمریم. 2010. “بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی”. جستارهای نوین ادبی 42 (4), 53-77. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4222.