گرجی گرجی, و میریمیری. 2010. “بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور”. جستارهای نوین ادبی 42 (4), 79-104. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4224.