جعفری جعفری. 2010. “بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی”. جستارهای نوین ادبی 42 (4), 105-25. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4225.