مولایی مولایی. 2010. “معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران”. جستارهای نوین ادبی 42 (4), 151-75. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4228.