عدنانیعدنانی. 2010. “دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ”. جستارهای نوین ادبی 42 (4), 177-90. https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4229.