مختاریانبهار. 2015. “ببر‍ِ بیان و جامة بَوری آناهیتا”. جستارهای نوین ادبی 47 (3), 123-44. https://doi.org/10.22067/jls.v47i3.45194.