حسن آبادیمحمود. 2015. “شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 48 (1), 15-48. https://doi.org/10.22067/jls.v48i1.45356.