عمارتی مقدمداوود. 2015. “حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی”. جستارهای نوین ادبی 47 (3), 157-81. https://doi.org/10.22067/jls.v47i3.45359.