حسینیمریم. 2015. “ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر”. جستارهای نوین ادبی 47 (4), 21-38. https://doi.org/10.22067/jls.v47i4.46803.