محمودی لاهیجانیسید علی, فشارکیمحمد, و خراسانیمحبوبه. 2017. “فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی”. جستارهای نوین ادبی 49 (2), 21-51. https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.47287.