ستاریرضا, و حقیقیمرضیه. 2015. “تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش”. جستارهای نوین ادبی 48 (1), 87-108. https://doi.org/10.22067/jls.v48i1.48723.