رویانیوحید, و فرضی شوبمنیره. 2015. “بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی”. جستارهای نوین ادبی 48 (2), 113-39. https://doi.org/10.22067/jls.v48i2.48725.