حسن آبادیمحمود. 2016. “در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی”. جستارهای نوین ادبی 48 (4), 65-88. https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.50488.