سلمانیمهدی, و مجلی زادهامین. 2016. “معرّفی شکارنامة ایلخانی”. جستارهای نوین ادبی 48 (4), 125-41. https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.54696.