وافی ثانیمریم, یاحقیمحمد جعفر, و شریف افخدایی. 2017. “تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی”. جستارهای نوین ادبی 49 (1), 79-106. https://doi.org/10.22067/jls.v49i1.54912.