رادمردمصطفی, کزازیمیر جلال الدین, و داودآبادی فراهانیمحمدعلی. 2017. “تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای”. جستارهای نوین ادبی 49 (3), 73-101. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.56673.