ذاکری کیشامید. 2017. “نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام)”. جستارهای نوین ادبی 49 (3), 103-26. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.56831.