آیدنلوسجاد. 2017. “درختی که تلخ آمد او را سرشت. (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)”. جستارهای نوین ادبی 49 (2), 107-29. https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.56912.