نجفیآزاده, پهلوان نژادمحمدرضا, و شریفیشهلا. 2017. “رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی”. جستارهای نوین ادبی 49 (1), 21-46. https://doi.org/10.22067/jls.v49i1.57518.