رحمان زادهسامان, و مدرّسیفاطمه. 2017. “اسطورة آفرینش در آیین ایزدی”. جستارهای نوین ادبی 49 (2), 1-20. https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.58640.