ذوالفقاریحسن. 2017. “انواع بومی سرودهای خراسان”. جستارهای نوین ادبی 49 (3), 127-54. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.59046.