محمودپورلقمان. 2018. “سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟”. جستارهای نوین ادبی 50 (1), 155-76. https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.60018.