دهرامیمهدی. 2017. “منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)”. جستارهای نوین ادبی 49 (4), 1-22. https://doi.org/10.22067/jls.v49i4.60740.