مجردمجتبی. 2017. “تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی”. جستارهای نوین ادبی 49 (3), 155-69. https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.61346.