سعیدیمریم. 2018. “تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران)”. جستارهای نوین ادبی 50 (1), 105-29. https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.62268.